重生劫倾城丑妃

Z Wikipedie, otev?ené encyklopedie
Sko?it na navigaciSko?it na vyhledávání
internetové encyklopedii, kterou m??e ka?d? upravovat.

Kultura Kultura
Geografie Geografie
Historie Historie

Matematika Matematika
Lidé Lidé
Filosofie Filosofie

Věda Věda
Spole?nost Spole?nost
Technologie Technologie

?eská verze Wikipedie zahájila svoji ?innost v roce 2002, nyní má ji? 457 486 ?lánk?.
Prohlédněte si nejlep?í z nich, na pískovi?ti si vyzkou?ejte, jak se edituje, nebo diskutujte na stránce Pod lípou.
Toki pona
Symbol jazyka toki pona

Toki pona je uměl? jazyk vytvo?en? kanadskou lingvistkou a p?ekladatelkou Sonjou Lang jako filozofick? jazyk, kter? má zjednodu?it my?lení a komunikaci. V roce 2001 byl poprvé prezentován na internetu a v roce 2014 byl publikován v knize Toki Pona: The Language of Good (tj. ?Toki pona: Jazyk dobra“). Základním rysem toki pona je minimalismus. Podobně jako pid?in se soust?edí na jednoduché koncepty a prvky, které jsou spole?né v?em kulturám. Má 120–125 slov a 14 hlásek, které jdou jednodu?e vyslovit nap?í? r?zn?mi jazyky. Jejich mal? po?et umo?ňuje poměrně velkou variabilitu ve v?slovnosti. Název jazyka se tak m??e vyslovit jako [toki pona] i jako [dogi bona].

Pro zapisování se nej?astěji pou?ívá latinka. Kromě cizích slov se v?echna slova toki pona pí?í mal?m písmenem, a to i na za?átku věty. Lexikální slova nespadají do jasně vymezen?ch slovních druh?, ale obvykle mohou b?t ve stejném tvaru pou?ita jako podstatná jména, p?ídavná jména, slovesacitoslovce. Ka?dé slovo je polysémní a m??e b?t chápáno jako skupina p?íbuzn?ch koncept?. Slovo suli tedy m??e podle kontextu znamenat ?velk?“ nebo ?dlouh?“, ale také ?d?le?it?“. Pro vyjád?ení slo?itěj?ích pojm? se vzhledem k malému slovníku mohou slova kombinovat. Typick?m p?íkladem je kombinace slov jan (?lověk) a utala (bojovat), z ?eho? vznikne jan utala (voják, bojovník). Sloveso ?u?it“ m??e b?t vyjád?eno pomocí spojení slov pana e sona, doslovně ?dávat vědění“. Slova toki pona pocházejí z mnoha r?zn?ch jazyk?. Mezi slova vyp?j?ená z chorvat?iny, která se zároveň podobají slov?m ?esk?m, pat?í nap?. luka (ruka), noka (noha), oko (oko), ona (on, ona, ono, oni) nebo uta (ústa).
Gul tre skilling banco.jpg
  • …?védská po?tovní známka T?í?ilinková ?lutá (na obrázku) se zachovala v jediném exemplá?i?
  • kladivoun tiburo je nejmen?í zástupce ?eledi kladivounovití? Od ostatních kladivoun? se odli?uje také jedine?ně tvarovanou hlavou.
  • Carlos Kaiser byl v kádru mnoha fotbalov?ch klub?, ani? by odehrál jedin? soutě?ní zápas?
  • paradox slabého mladého Slunce je vědeck? problém, sna?ící se vysvětlit, pro? teplota v po?átcích historie Země nebyla tak nízká, jak by odpovídalo tehdej?ímu p?edpokládanému v?konu Slunce?
Icons8 flat landscape.svgGeografie
Albánie ? Austrálie ? ?zerbájd?án ? Balkán ? Belgie ? Bělehrad ? Bělorusko ? Bosna a Hercegovina ? Bratislava ? Brno ? ?erná Hora ? ?esko ? ?eská Kanada ? ?esk? Krumlov ? ?ína ? Dánsko ? Estonsko ? Evropa ? EU ? Faerské ostrovy ? Fid?i ? Finsko ? Francie ? Fr?dlantsko ? Grónsko ? Gruzie ? Guyana ? Hradec Králové ? Chorvatsko ? Indie ? ?rán ? Irsko ? Island ? Itálie ? Izrael ? Japonsko ? Kadaň ? Kanada ? Karlovy Vary ? Kazachstán ? Korea ? Kosovo ? Kromě?í? ? Latinská Amerika ? Liberec ? Litva ? Loty?sko ? Lucembursko ? Ma?arsko ? Mongolsko ? Morava ? Most ? NATO ? Německo ? Nizozemsko ? Norsko ? Omán ? Organizace spojen?ch národ? ? Ostrava ? Plzeň ? Polsko ? Portugalsko ? Praha ? Prostějov ? Rakousko ? Rusko ? ?ecko ? Severní Makedonie ? Skotsko ? Slezsko ? Slovensko ? Slovinsko ? Spojené království ? Srbsko ? St?ední Amerika a Karibik ? ?luknovsk? v?bě?ek ? ?panělsko ? ?védsko ? ?v?carsko ? Tád?ikistán ? Tibet ? T?ebí? ? T?ebí?sko ? Ukrajina ? USA ? Vatikán ? Vietnam ? Vy?kov ? Washington
Icons8 flat biotech.svgVědy
Astronomie ? Biologie ? Ekonomie ? Evolu?ní biologie ? Filosofie ? Fyzika ? Chemie ? Informa?ní věda a knihovnictví ? Jazyk ? Matematika ? Medicína ? Měsíc ? Meteorologie ? Planetární vědy ? Právo ? Psychologie ? Slune?ní soustava ? Sociologie
Icons8 flat library.svgHistorie
Pravěk ? Starověk ? Starověk? Egypt ? Starověk? ?ím ? Antika ? St?edověk ? Byzantská ?í?e ? Husitství ? K?í?ové v?pravy ? Osmanská ?í?e ? Novověk ? Kolonialismus ? Velká francouzská revoluce ? První světová válka ? ?eskoslovenské opevnění ? Druhá světová válka ? Komunistick? re?im v ?eskoslovensku
Icons8 flat frame.svgUmění a kultura
Anime a manga ? Harry Potter ? Hudba ? Hvězdná brána ? Film ? Fotografie ? Komiksy ? Literatura ? Nábytká?ství ? Queen ? Simpsonovi ? Star Trek ? Star Wars ? Televize ? Tolkien ? Vet?elec vs. Predátor ? ??asná Zeměplocha
Icons8 flat entering heaven alive.svgNábo?enství
Bible ? Buddhismus ? Hebraistika ? Hinduismus ? Islám ? Jóga ? K?es?anství ? Pohanství ? Vánoce
Icons8 flat engineering.svgTechnologie
Architektura a stavebnictví ? Fytoenergetika a kompostárenství ? Internetov? marketing ? Kosmonautika ? Letectvo Spojen?ch stát? americk?ch ? Linux ? Procesory ? Samsung ? Svobodn? software ? Tě?ba ? Zemědělství
Icons8 flat in transit.svgDoprava
Autobusová ? Automobil ? Lanové dráhy ? Letectví ? Lo?stvo ? Metro ? Tramvajová ? Trolejbusová ? ?eleznice
Icons8 flat sports mode.svgSport
Cyklistika ? Formule 1 ? Fotbal ? Lední hokej ? Orienta?ní běh ? Rallye ? ?achy ? Tenis
Icons8 flat close up mode.svgP?íroda
Dinosau?i ? Entomologie ? Houby ? Ko?ky ? Koně ? Oboj?ivelníci ? Ohro?ená a vyhynulá zví?ata ? Pes domácí ? Primáti ? Ptáci ? Rostliny ? Stromy ? V?ela?ství ? ?ivo?ichové ? ?ivotní prost?edí
Icons8 flat template.svgOstatní portály
Aktuality ? Aktuální události ? BDSM ? ?aj ? ?esk? jazyk ? Fenomén UFO ? Gastronomie ? Lidé ? Monarchie ? Pivo ? Po?íta?ové hry ? Politika ? Pra?sk? hrad ? Rodina ? Sexualita ? Státní znaky evropsk?ch stát? ? Válka ? Zahrada a zahradnictví
26. ?ervna – pátek
Flag of the Czech Republic.svg Ekologickou anticenu Ropák roku obdr?ela ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová za p?ípravu nového stavebního zákona, Zelenou perlu premiér Andrej Babi? za v?rok o mot?lech a ?epce.
25. ?ervna – ?tvrtek
Flag of Kosovo.svg Kosovsk? prezident Hashim Tha?i byl mezi obviněn?mi, které zvlá?tní tribunál pro Kosovo v Haagu ob?aloval z vále?n?ch zlo?in? a ze zlo?in? proti lidskosti.
23. ?ervna – úter?
Flag of the Czech Republic.svg Zem?el ?esk? písni?ká? Karel Diepold.
Flag of Kyrgyzstan.svg B?val? kyrgyzsk? prezident Almazbek Atambajev byl odsouzen k 11 let?m vězení za omilostnění místního zlo?ineckého bose.
21. ?ervna – neděle
Flag of Serbia.svgSrbsku proběhly parlamentní volby odlo?ené kv?li pandemii covidu-19. Podle p?edbě?n?ch v?sledk? zvítězila Srbská pokroková strana prezidenta Aleksandara Vu?i?e.
20. ?ervna – sobota
Flag of Egypt.svgFlag of Libya.svg Kv?li zapojení Turecka do konfliktuLibyi na?ídil egyptsk? prezident Abdal Fattáh Sísí armádě p?ípravu k akci na vlastním, p?ípadně i cizím území.
Flag of Russia.svg Meteorologové v sibi?ském Verchojansku namě?ili 38 °C, nov? teplotní rekord pro oblast za polárním kruhem.
19. ?ervna – pátek
Flag of Europe.svgFlag of the Czech Republic.svg Poslanci Evropského parlamentu schválili usnesení kritizující st?et zájm? ?eského premiéra Andreje Babi?e.
18. ?ervna – ?tvrtek
Dame Vera Lynn.jpg
Flag of the United Kingdom.svg Ve věku 103 let zem?ela Vera Lynn (na obrázku), anglická zpěva?ka, texta?ka a here?ka.
Flag of the Vatican City.svg Vatikán vyzval vě?ící, aby se vyhnuli investicím do zbrojního pr?myslu a do spole?ností profitujících z prodeje a spalování fosilních paliv.
16. ?ervna – úter?
Flag of India.svgFlag of the People's Republic of China.svg P?i st?etech na sporné hranici mezi Indií?ínouLadakuKa?míru bylo p?i dosud nejvá?něj?í eskalaci konfliktu od roku 1962 zabito nejméně 20 indick?ch voják?.
Flag of the U.S..svg Americk? prezident Donald Trump podepsal v reakci na rozsáhlé protesty exekutivní p?íkaz k reformě americk?ch policejních sbor?.
Flag of Hungary.svg Ma?arsk? parlament ukon?il platnost mimo?ádn?ch vládních pravomocí během epidemie nemoci covid-19.
Flag of South Korea.svgFlag of North Korea.svg Severní Korea vyhodila do povět?í budovu sty?ného ú?adu obou korejsk?ch stát? v pohrani?ním městě Kesong, od ledna uzav?eného kv?li pandemii covidu-19.
15. ?ervna – pondělí
Flag of Russia.svg P?i p?est?elce v Nazrani zahynuli ?ty?i lidé.
14. ?ervna – neděle
Flag of the United States.svgFlag of Europe.svg V ?adě evropsk?ch metropolí proběhly protesty spojené se smrtí George Floyda v americkém Minneapolisu.
10. ?ervna – st?eda
OECD Logo.svgFlag of the Czech Republic.svg Organizace pro hospodá?skou spolupráci a rozvoj (OECD) zve?ejnila aktualizovan? v?hled globální ekonomiky s odhadovan?m propadem pro ?eskou republiku 9,6 %.
Flag of Sweden.svg ?védsko ukon?ilo vy?et?ování vra?dy Olofa Palmeho. Hlavní podez?el? zem?el p?ed dvaceti lety.

Kája Saudek.jpg

Wikipedii provozuje nezisková nadace Wikimedia, která spravuje i ?adu dal?ích otev?en?ch mnohojazy?n?ch wiki projekt?:
logo Wikislovníklogo Wikizdrojelogo Wikicitátylogo Wikiknihylogo Wikizprávylogo Wikiverzitalogo Wikidruhylogo Wikimedia Commonslogo Wikidatalogo Wikicestylogo Meta-Wiki
WikislovníkWikizdrojeWikicitátyWikiknihyWikizprávyWikiverzitaWikidruhyCommonsWikidataWikicestyMeta-Wiki
v?kladov? slovníkvolně dostupné dokumentysbírka citát?volně dostupné knihy a manuályotev?ené zpravodajstvívolně dostupné vzděláníadresá? biologick?ch druh?sdílená sbírka médiísvobodná databáze vědomostíotev?en? cestovní pr?vodcekoordinace projekt? Wikimedia