末日之思思

Bluerank solidaryzuje si? z ?ódzkimi firmami, które dotkn??a pandemia koronawirusa. Aby pomóc im przetrwa? ten trudny czas przeka?emy 100 000 PLN na zakup us?ug, z których skorzystaj? nasi pracownicy. Do??czysz?

末日之思思

Data-driven marketing w wydaniu zintegrowanym.
Jeste?my w elitarnym gronie oficjalnych Sales Partnerów

ZOBACZ WI?CEJ

末日之思思

Wprowad? swoj? mark? na salony social media! Rozwi?? nasz quiz i dowiedz si? wi?cej.


ROZWI?? QUIZ

Witaj w Bluerank!

Jeste?my jedn? z wiod?cych agencji marketingu online w Europie. Internet to nasza pasja, dlatego codziennie pomagamy naszym Klientom prowadzi? skuteczne kampanie online

WYPE?NIJ BRIEF

Google Marketing Platform Sales PartnerBluerank jest cz?onkiem Izby Gospodarki ElektronicznejAgencja SEM Bluerank jest cz?onkiem IAB Polska

Us?ugi

Patrzymy na marketing internetowy z szerszej perspektywy. Dog??bnie analizujemy potrzeby biznesowe naszych Klientów i dobieramy dla nich optymalne rozwi?zania. Od ponad 10 lat konsekwentnie zdobywamy now? wiedz? i umiej?tno?ci, stale poszerzaj?c zakres naszych us?ug. Sprawd?, jak mo?emy pomóc w rozwoju Twojego biznesu.


Kluczowe liczby

100

certyfikatów indywidualnych i firmowych

430

klientów z ca?ego ?wiata

30 mln

suma obs?ugiwanych bud?etów mediowych w ci?gu roku

420 mln

sesji z obs?ugiwanego ruchu organicznego w ci?gu roku

Tylko odwa?ni i otwarci na innowacje wygrywaj? w Internecie.?
Dzielenie si? wiedz? o najnowszych trendach to nasza bajka!

MAGDALENA EUEJDA, DIGITAL STRATEGY SPECIALIST

Specjali?ci content marketingu to si?a sprawcza ?wiata cyfrowego,?
w?adcy najpot??niejszego or??a – s?owa.

DOMINIKA PARUSZEWSKA, HEAD OF CONTENT

Wzrosty w SEO budujemy dzi?ki do?wiadczeniu.?
Rocznie generujemy ponad 420 milionów wizyt organicznych.

PATRYCJA TOMCZAK, SEO DIRECTOR

Nasz przepis na udan? wspó?prac???
Zrozumienie, zaufanie i odpowiedzialno??.?
To zawsze dzia?a!

TOMASZ S?SIADEK, CO-MANAGING DIRECTOR

Porozmawiajmy ju? dzi? o rozwoju
Twojego biznesu!

MACIEJ ANTCZAK, HEAD OF NEW BUSINESS

Technologia i innowacja to podstawa marketingu online.
B?d? zawsze o krok przed innymi dzi?ki naszym narz?dziom.

JACEK TKACZUK, HEAD OF R&D

Success stories

Sukcesy Klientów s? dla nas najwi?ksz? nagrod?. Realizujemy kampanie skupiaj?ce si? przede wszystkim na ich potrzebach biznesowych. Dzi?ki temu jeste?my w stanie tak wykorzysta? potencja? marketingu internetowego, by nasi Klienci osi?gali zak?adane, a nawet lepsze rezultaty.

Nasze projekty zawsze spe?niaj? najwy?sze standardy. Realizujemy je trzymaj?c si? 3 zasad:

 

glassesPatrzymy na biznes Klienta z szerszej perspektywy

networkGramy w jednej dru?ynie

samolocikNie chodzimy na skróty

 

Jak efektywnie zintegrowa? kilkadziesi?t kampanii lokalnych dzi?ki automatyzacji PPC

Wi?cej

Bran?a: Motoryzacja
Obszar: R&D, Paid Search

Bran?a: Turystyka
Obszar: SEO

Wdro?enie zarz?dzania bud?etami mediowymi w oparciu o dane w kampaniach Rainbow

Wi?cej

Bran?a: Turystyka
Obszar: Digital Analytics

Klienci

Zaufa?o nam ju? 430 klientów dzia?aj?cych w 24 krajach na ca?ym ?wiecie. Projekty, które dla nich realizujemy, s? doceniane zarówno w krajowych, jak i mi?dzynarodowych konkursach.

Dzi?kujemy za wys?anie wiadomo?ci.

Skontaktuj si? z nami

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie numeru telefonu i adresu e-mail jest niezb?dne do udzielenia odpowiedzi. Przys?uguje mi prawo dost?pu do tre?ci moich danych osobowych oraz ich poprawiania. Dane b?d? wykorzystane w celu udzielenia odpowiedzi, a w przypadku wyra?enia zgody równie? w celu marketingowym.


Kto jest administratorem Twoich danych?
Administratorem Twoich danych jest Bluerank sp. z o.o.,kliknij i dowiedz si? wi?cej m.in. po co nam Twoje dane i jakie masz prawa..

Nasze akta rejestrowe prowadzi S?d Rejonowy dla ?odzi-?ródmie?cia w ?odzi, XX Wydzia? Gospodarczy KRS, kapita? zak?adowy 100 000 z?, NIP 727-272-57-03.

Jak mo?esz si? z nami skontaktowa??
listownie: al. Pi?sudskiego 87, 92-332 ?ód?,
e-mailem na adres: kontakt@bluerank.pl

Jakie masz prawa?

 1. dost?pu do Twoich danych,
 2. ich poprawiania,
 3. ??dania ich usuni?cia,
 4. ograniczenia przetwarzania,
 5. przenoszenia Twoich danych.

Co zrobi? gdy uwa?asz, ?e przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z wymogami prawnymi?
Mo?esz wnie?? skarg? do organu nadzorczego. W Polsce jest to Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych http://www.giodo.gov.pl/

Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzanym?

 1. w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie oferty Bluerank
 2. w celu korespondencji zwi?zanej ze z?o?onym zapytaniem
 3. na podstawie Twojej dodatkowej zgody, w celu marketingowym polegaj?cym na przesy?aniu ofert us?ug ?wiadczonych przez Bluerank sp. z o.o. oraz innych wydarzeń organizowanych przez Bluerank sp. z o.o. - za pomoc? wiadomo?ci wysy?anych na Twój adres e-mail lub numer telefonu,
 4. na podstawie Twojej dodatkowej zgody, przeka?emy Twoje dane do naszego Partnera – Prowly.com sp. z o.o.

Czy musisz podawa? nam swoje dane?
Jest to dobrowolne. Bez ich podania nie b?dziemy mogli jednak skontaktowa? si? z Tob? w celu udzielenia Ci odpowiedzi i nie b?dziemy mogli przes?a? Ci oferty

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

 1. Art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli tego rozporz?dzenia.
 2. Je?eli wyrazisz zgod? na otrzymywanie komunikatów marketingowych równie? na Twój adres e-mail i numer telefonu, to podstaw? prawn? b?dzie tak?e art. 10 ustawy o ?wiadczeniu us?ug drog? elektroniczn? oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Komu przeka?emy Twoje dane?

 1. Dostawcom us?ug zwi?zanych z przygotowaniem oferty
 2. Kurierom oraz poczcie.
 3. Operatorom p?atno?ci dost?pnych na naszej stronie.
 4. Podmiotom zajmuj?cym si? hostingiem (przechowywaniem) portalu stronie internetowej bluerank.pl oraz danych osobowych dla nas.
 5. na podstawie Twojej dodatkowej zgody, przeka?emy Twoje dane do naszego Partnera – Prowly.com sp. z o.o. w celu marketingowym polegaj?cym na przesy?aniu ofert us?ug ?wiadczonych przez Prowly.com sp. z o.o. - za pomoc? wiadomo?ci wysy?anych na mój adres e-mail lub numer telefonu. Wówczas administratorem Twoich danych b?dzie Prowly.com sp. z o.o. z siedzib? w Warszawie, przy ul. Antoniego Józefa Madalińskiego 71 lok. 1, 02-549 Warszawa, (KRS: 0000462787), której akta prowadzi S?d Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydzia? Gospodarczy KRS, kapita? zak?adowy: 15 500 z?, NIP: 5213649218

Jak d?ugo b?dziemy przetwarza? Twoje dane?
Przez czas:

 1. przygotowywania odpowiedzi na zapytanie ofertowe oraz czas niezb?dny do przedawnienia roszczeń zwi?zanych z przygotowaniem oferty;
 2. prowadzenia dzia?ań marketingowych przez nas albo do czasu odwo?ania zgody na wysy?anie wiadomo?ci na Twój adres e-mail oraz numer telefonu. Odwo?anie przez Ciebie zgody nie wp?ywa na zgodno?? z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

Czy Twoje dane osobowe b?d? przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy?
Tak.

Do jakich państw?
Do Stanów Zjednoczonych. Masz prawo otrzymania kopii Twoich danych, które zostan? tam przekazane.
Na jakiej podstawie przeka?emy dane?
Decyzji Wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12.07.2016 r. wprowadzaj?cej Tarcz? Prywatno?ci (tzw. Privacy Shield). Dane b?d? przekazywane tylko do podmiotów certyfikowanych w ramach tej decyzji.

Zwiń

 

Interesuje Ci? nasza oferta?
Daj zna?, czego potrzebujesz.
WYPE?NIJ BRIEF

×

Wpisz swój adres e-mail, aby otrzymywa? najnowsze informacje na temat Bluerank!

Administartorem Twoich danych jest Bluerank sp. z o.o., kliknij i dowiedz si? wi?cej m.in. po co nam Twoje dane i jakie masz prawa.

Dzi?kujemy! B?dziemy teraz w kontakcie.

末日之思思,末世女配翻身记,末世女配心慌慌
homeaboutnewsPartnerscontact
> 嫡女惊华 溺宠神医狂妃相符嫡女txt相府嫡女 免费庶女嫡妃受伤嫡女为谋将军甘拜下榻Tx丅
重生重生之嫡女无双txt比神医嫡女更好看吗赵代嫡女侯府嫡女如宝似珠下载邪王盛宠:神医嫡女嚣张妃 >